Nieuws

Interview voor Learncare Academy
Onlangs gaf ik een interview voor Learncare Academy over het belang van goede, stress-reducerende communicatie met cliƫnten. Dit interview is op 11 mei 2020 gepubliceerd. Zie https://www.learncare.nl/nieuws/adequate-schuldhulpverlening-vraagt-om-een-andere-klantbenadering/

Financieel stappenplan van het Nibud in tijden van corona
Het coronavirus zal menig huishouden financieel niet onberoerd laten. Inkomstendaling en/of werkloosheid kunnen een onvoorzien en acuut financieel gevaar vormen. Het Nibud heeft een mooi financieel stappenplan ontwikkeld om deze moeilijke financiƫle situatie het hoofd te kunnen bieden. Zie: https://www.nibud.nl/special/geldwijzer-corona/

Geactualiseerde preferentielijst op site van Bureau Wsnp
Sinds ongeveer 10 jaar is in de Wsnp en de minnelijke schuldhulpverlening gebruik gemaakt van een preferentielijst van mr. H.A Stein. Deze lijst is in april 2020 geactualiseerd. Vervallen voorrechten en wetsartikelen zijn daarbij verwijderd en nieuwe zijn toegevoegd. De lijst is te raadplegen op de site van Bureau Wsnp. Zie: https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/bestanden/preferentielijst-bureau-wsnp-april-2020-naar-mr.-h.a.-stein-definitief.pdf

Algemene maatregel van bestuur Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Op 21 april 2020 is de Tozo gepubliceerd, waardoor deze regeling in het kader van het COVID-19 virus nu een formeel karakter heeft gekregen. Zie voor de volledige weergave hiervan en de Nota van toelichting: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-118.html.

Voor het standaard Tozo aanvraagformulier zie o.a. op de website van Divosa: https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/0401_model_aanvraagformulier_tozo_versie_11.pdf

Noodstopprocedure CJIB
Vanaf 1 april 2020 treedt de noodstopprocedure voor CJIB vorderingen in werking. Kern hiervan is dat mensen met CJIB vorderingen in beginsel vier maanden betalingsuitstel kunnen krijgen onder de voorwaarde dat zij zich bij de gemeentelijke schuldhulpverlening melden. Dit geldt niet alleen voor verkeersboetes maar ook voor strafrechtelijk gerelateerde vorderingen. Zie voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/02/04/kabinet-voorkomt-stapelen-boetes-bij-mensen-met-schulden

Wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Op 10 maart 2020 is de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van gegevensuitwisseling van persoonsgegevens aangenomen. Daarnaast zijn er twee amendementen ingediend, te weten: de keuzevrijheid voor gemeenten om zelf de afweging te kunnen maken hoe zij een signaal oppakken en een eerste gesprek aanbieden (verworpen) en een wettelijke termijn van maximaal acht weken voor het afgeven van een beschikking op het verzoek om schuldhulpverlening (aangenomen).

Daarnaast is een aantal moties aangenomen:
-Onderzoeken naar problemen met bewindvoering;
-Het betrekken van de borging van de privacy bij de evaluatie;
-Het periodiek overleggen tussen gemeenten en organisaties voor
schuldpreventie;
-Maatschappelijke kosten- en batenanalyse betrekken bij de evaluatie
van de wet;
-Het vragen aan manifestpartijen (overheidsinstanties) om tot een
vaste reactietermijn te komen.
Zie voor meer informatie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P03946

Contact


Fokke van der Meulen
Thorbeckelaan 179
2564BJ Den Haag


FokkevanderMeulen-Valore